IT აკადემია STEP! ჩვენ 1999 წლიდან ვსწავლობთ. მაღალი ხარისხის კომპიუტერულ განათლებას მოზრდილებში და ბავშვებში.

Your browser is out of date!

You are using an outdated browser Internet Explorer. This version of the browser does not support many modern technologies, that's why many pages of the website are not displayed correctly, and may not work some of functions . We recommend viewing the website using the latest versions of the browsers Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

phone_validation_text
Х ХХХ ХХХ-ХХ-ХХ

რა არის მყარი უნარები ანუ Hard skills

ძირითადი მყარი უნარები (Hard Skills), რომლებსაც დამსაქმებლები ეძებენ

 

მყარი უნარების განმარტება

მყარი უნარები არის უნარების ნაკრები, რომელიც საჭიროა კონკრეტული სამუშაოს წარმატებით შესრულებისთვის. ისინი სამუშაოს მიმართ სპეციფიურია და, როგორც წესი, ჩამოთვლილია ვაკანსიის სამუშაოს აღწერილობაში.

მყარი უნარები მიიღება ფორმალური განათლებისა და სასწავლო პროგრამების, მათ შორის კოლეჯის, რეპეტიტორთან მომზადების, მოკლევადიანი ტრენინგების, ონლაინ კურსებისა და სასერთიფიკატო პროგრამების, აგრეთვე უშუალოდ სამუშაოზე ტრენინგის საშუალებით.

მყარ უნარებთან ერთად, ასევე გვინდა გამოვყოთ შრომითი უნარები (Employability skills) რომლებიც განსხვავდება სპეციალიზაციების მიხედვით, მარტივად რომ ავხსნათ მოვიტანთ მაგალითებს: სერთიფიცირებულ ბუღალტერს უნდა ჰქონდეს აუდიტის უნარები, მასწავლებლებს - გაკვეთილის დაგეგმვის უნარები, არქიტექტორებს სჭირდებათ CAD (კომპიუტერის დახმარებით დიზაინის შემუშავება) უნარები, მშენებლებმა უნდა იცოდნენ სხვადასხვა სამშენებლო ტექნოლოგიების გამოყენება, ხოლო სტილისტებმა უნდა იცოდნენ თმის შეღებვის ტექნიკები. 

შრომითი უნარები (Employability skills) ეს ის უნარები და თვისებებია, რომლებიც აუცილებელია ყველა სამუშაოში წარმატების მისაღწევად.  ზოგ შემთხვევაში ისინი  შეიძლება დაუპირისპირდეს გადაცემად უნარებს (Transferable Skills), როგორიცაა კომუნიკაცია, ორგანიზება, პრეზენტაცია, გუნდური მუშაობა, დაგეგმვა და დროის მართვა, რაც საჭიროა სამუშაოების ფართო სპექტრის შესასრულებლად.

მოვიყვანთ  გადაცემადი უნარების (transferable skills) რამოდენიმე მაგალითს და კატეგორიას, რომლებიც დაგეხმარებათ თქვენი რეზიუმეს შედგენასა და გასაუბრებისთვის სპეციფიური მაგალითების მოფიქრებაში.

 

ზოგადი უნარები (General Skills)

ზოგადი უნარები არის სამუშაოსთვის საჭირო ძირითადი უნარები, რომლებიც აუცილებელია უმეტესობისთვის და მოიცავს შემდეგს:

 • მოსმენის უნარები
 • წერილობითი მითითებების გაგება და შესრულება
 • საკუთარი და სხვების მუშაობის დაკვირვება და შეფასება
 • წერითი კომუნიკაციის უნარი
 • საბაზისო მათემატიკური უნარები
 • საჯარო გამოსვლა
 • პუნქტუალურობა

 

ინტერპერსონალური უნარები (Interpersonal Skills)

სამუშაო პოზიციების უმეტესობა მოითხოვს სხვებთან ერთად მუშაობას. თქვენ შეიძლება მუშაობდეთ კოლეგებთან, მართავდეთ თანამშრომლებს, ან გქონდეთ საზოგადოებასთან ურთიერთობა. გადაცემადი  ინტერპერსონალური უნარები მოიცავს შემდეგს:

 • კონსტრუქციული კრიტიკის გაცემა და მიღება
 • სხვების მოტივაცია
 • მომხმარებელთა საჩივრების განხილვა
 • ახალი თანამშრომლების მომზადება
 • დელეგირება
 • თანამშრომლების კონსულტაცია
 • კლიენტებთან მჭიდრო ურთიერთობის დამყარება
 • სხვებთან თანამშრომლობა
 • ნაკლებად გამოცდილი კოლეგების სწავლება
 • კოლეგებს და/ან მომხმარებელს შორის კონფლიქტის მოგვარება
 • მომწოდებლებთან პოზიტიური ურთიერთობების განვითარება
 • კლიენტების ან მომხმარებლების ნდობის მოპოვება

 

მართვის უნარები (Management Skills)

მართვა ასევე არის საკუთარი უნარების ნაკრები. მაღაზიის, დეპარტამენტის ან ფილიალის მართვას მთელი რიგი უნარები ესაჭიროება, მათ შორისაა შემდეგი:

 • ბიუჯეტის შემუშავება და ზედამხედველობა
 • პერსონალის დაქირავება
 • რეზიუმეების განხილვა
 • კანდიდატებთან გასაუბრება
 • ახალი თანამშრომების შერჩევა
 • თანამშრომლების ზედამხედველობა
 • პერსონალისთვის გრაფიკის შედგენა
 • პროდუქტიული შეხვედრების წარმართვა
 • კონტრაქტებისთვის მოლაპარაკება
 • თანამშრომლების შეფასება
 • პრობლემების იდენტიფიცირება და წარდგენა ზედა რგოლის მენეჯმენტისთვის

 

ადმინისტრაციული უნარები (Clerical Skills)

უმეტეს დარგებში საჭიროა ადმინისტრაციული უნარები. ამ სფეროში გადაცემადი უნარები მოიცავს შემდეგს:

 • კორესპონდენციისა და ანგარიშების შემუშავება და მართვა
 • ჩანაწერების მართვა
 • Microsoft Office პროგრამების ცოდნა
 • მონაცემთა შეყვანის შესრულება
 • მისაღები ანგარიშების, გადასახდელი ანგარიშების, ბილინგისა და სხვა სააღრიცხვო დავალებების წარმოება
 • სატელეფონო ზარების სკრინინგი და გადაცემა
 • სტუმრების მიღება
 • საოფისე ტექნიკის გამოყენება, როგორიცაა პრინტერები, ქსეროქსის და ფაქსის აპარატები

 

კვლევის და დაგეგმვის უნარები (Research and Planning Skills)

დამსაქმებლებს სურთ თანამშრომლები, რომლებსაც შეუძლიათ ინიციატივის გამოჩენა. თქვენი კვლევისა და დაგეგმვის უნარების გამოვლენა ცხადყოფს, რომ ხართ მოტივირებული. ეს უნარები მოიცავს შემდეგს:

 • პრობლემების წარმოქმნის ან მათი განმეორების პროგნოზირება და თავიდან აცილება
 • კრიტიკული აზროვნების უნარების გამოყენება გადაწყვეტილების მისაღებად ან პრობლემების შესაძლო გადაჭრის შესაფასებლად
 • პრობლემების გადაჭრა
 • ორგანიზაციის ან დეპარტამენტის საჭიროებების განსაზღვრა
 • მიზნების დასახვა
 • ამოცანების პრიორიტეტულობის განსაზღვრა
 • მომწოდებლების ან ქვეკონტრაქტორების მოძიება და მათთან დაკავშირება
 • ინფორმაციისა და პროგნოზის შედეგების ანალიზი
 • თქვენი დროის მართვა და ვადების დაცვა
 • ღონისძიებებისა და აქტივობების დაგეგმვა და განხორციელება
 • ახალი პოლიტიკისა და პროცედურების შექმნა და განხორციელება
 • პროგრამების კოორდინაცია და განვითარება
 • პროცედურების და შედეგების დოკუმენტირება
 • კვლევის ჩატარება ინტერნეტისა და საბიბლიოთეკო რესურსების გამოყენებით

 

კომპიუტერული და ტექნიკური უნარები (Computer and Technical Skills)

შეუძლებელია კომპიუტერული და ტექნიკური უნარების, ციფრული წიგნიერების, მნიშვნელობის დაკნინება დღევანდელ სამუშაო ბაზარზე. იმის შესაძლებლობა, რომ დაეუფლო ერთ კონკრეტულ პროგრამას, აჩვენებს იმას, რომ შეგიძლიათ გაარჩიოთ და შეისწავლოთ სხვა პროგრამებიც. გადაცემადი კომპიუტერული და ტექნიკური უნარები მოიცავს შემდეგს:

 • სამსახურთან დაკავშირებული პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენება
 • სამსახურთან დაკავშირებული აღჭურვილობისა და ტექნიკის გამოყენება
 • კომპიუტერზე პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტალაცია
 • ტექნიკისა და პროგრამულ უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარება
 • აღჭურვილობის დაყენება
 • აღჭურვილობის ტექნიკური უზრუნველყოფა
 • აღჭურვილობის შემოწმება პრობლემების დასადგენად
 • ვებ-გვერდების შექმნა და მართვა

ტექნოლოგიურმა ტრანსფორმაციამ გამოიწვია შრომითი ბაზრის გადალაგება და  მოთხოვნილება გაიზარდა ჰიბრიდულ უნარებზე, რომლებიც არის მყარი და მოქნილი უნარების ერთობლიობა, რაც აუცილებელი პირობაა მაღალანაზღაურებადი სამუშაოს მაძიებელთათვის.

 

 

რეგისტრაცია

ამ საიტზე გამოიყენება Cookies

კონფიდენციალობის პოლიტიკა და იურიდიული ინფორმაცია