IT აკადემია STEP! ჩვენ 1999 წლიდან ვსწავლობთ. მაღალი ხარისხის კომპიუტერულ განათლებას მოზრდილებში და ბავშვებში.

Your browser is out of date!

You are using an outdated browser Internet Explorer. This version of the browser does not support many modern technologies, that's why many pages of the website are not displayed correctly, and may not work some of functions . We recommend viewing the website using the latest versions of the browsers Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

phone_validation_text
Х ХХХ ХХХ-ХХ-ХХ

რას გულისხმობს ROI და ROA?

ნებისმიერი ქვეყნის მაკროეკონომიკური პოლიტიკის უმნიშვნელოვანეს ამოცანას წარმოადგენს მდგრადი ეკონომიკური ზრდის უზრუნველყოფა. მე-20 საუკუნიდან ჩამოყალიბებული ტენდენციის მიხედვით, მსოფლიოს ყველა ქვეყნის ეკონომიკა, მიმართულია სწორედ ინვესტიციების ნაკადების ზრდისკენ.

 

წლიდან წლამდე იზრდება ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების მნიშვნელოვნება, მიმდინარე ინოვაციური პროცესებს უდიდესი გავლენის მოხდენა შეუძლია ინვესტიციებზე, ტექნოლოგიები მინიმალური დანახარჯებით ზრდის ეკონომიკას, გეოპოლიტიკურ გავლენებს და თითოეული მოქალაქის პროდუქტიულობას.

 

ამიტომ, ჩვენთვის არათუ შინაარსობრივი დატვირთვით საინტერესო, მომავლის განვითარებისათვის აუცილებელიც კია შევისწავლოთ, თუ რას გულისხმობს ROI და ROA?

 

ვისაუბროთ ინვესტიციებზე, განვიხილოთ განხორციელებული ინვესტიციებიდან მიღებულ სარგებელზე და კომპანიის აქციებით მიღებულ შემოსავალზე

 

 

Return on Investment/განხორციელებული ინვესტიციიდან მიღებული სარგებელი

 

რა არის ინვესტიციის ამონაგები (ROI)?

განხორციელებული ინვესტიციის სარგებელია (ROI), რომელიც გამოიყენება ინვესტიციის ეფექტურობის, მომგებიანობის შესაფასებლად ან სხვადასხვა ინვესტიციების ეფექტურობის შედარების მიზნით. ROI-ს საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ პირდაპირ განსაზღვროთ კონკრეტული ინვესტიციის ანაზღაურება, სარგებელი, რომელსაც მიიღებთ ინვესტიციის ღირებულებასთან შედარებით.

 

ROI– ს გამოსათვლელად, ინვესტიციის სარგებელი (ან მოგება) იყოფა ინვესტიციის ღირებულებაზე. შედეგი გამოიხატება პროცენტულად ან შეფარდებით.


ძირითადი გზები

  • ინვესტიციის სარგებელი (ROI) არის პოპულარული მომგებიანობის მეტრი, რომელიც გამოიყენება ინვესტიციის შესრულების შესაფასებლად.
  • ROI გამოხატულია პროცენტულად და გამოითვლება ინვესტიციის წმინდა მოგების (ან ზარალის) დაყოფით მისი საწყისი ღირებულების ან ხარჯების გაყოფით.
  • ROI შეიძლება გამოიყენოთ შედარების და სხვადასხვა პროექტებში ან აქტივებში ინვესტიციების დასადგენად.

 

მიუხედავად იმისა, რომ ROI არის მარტივი და პირდაპირი ზომა, იგი არ ითვალისწინებს ჩატარების პერიოდს ან დროის მონაკვეთს და, ამრიგად, მას შეუძლია ხელიდან გაუშვას სხვა ინვესტიციის შესაძლებლობა.

 

ინვესტიციის დაბრუნების გაგება

ROI პოპულარული მეტრიკია მისი მრავალფეროვნებისა და სიმარტივის გამო. არსებითად, ROI შეიძლება გამოყენებულ იქნას, როგორც ინვესტიციის მომგებიანობის ელემენტარული საზომი. ეს შეიძლება იყოს ROI საფონდო ინვესტიციაზე, ROI, რომელსაც კომპანია ელოდება ქარხნის გაფართოების შემდეგ, ან ROI, რომელიც წარმოიქმნება უძრავი ქონების გარიგებაში. გაანგარიშება თავისთავად არ არის ძალიან რთული და მისი გამოყენების ფართო სპექტრისთვის ინტერპრეტაცია შედარებით მარტივია. თუ ინვესტიციის ROI წმინდა დადებითია, მისი წინასწარ გამოთვლა გვეხმარება სწორი ინვესტიციების განხორციელებაში. ანალოგიურად, ინვესტორებმა თავიდან უნდა აიცილონ უარყოფითი ROI, რაც გულისხმობს წმინდა ზარალს.

 

ROI- ს შეზღუდვები

ROI-ს გამოთვლა შეგიძლიათ დაბრუნების მაჩვენებელთან ერთად, რომელიც ითვალისწინებს პროექტის ვადებს. შეიძლება მიღებული იქნას წმინდა მიმდინარე ღირებულება (NPV), რომელიც ითვალისწინებს ფულის ღირებულების სხვაობებს დროში, ინფლაციის გამო. NPV– ს გამოყენებას უკუგების სიჩქარის გაანგარიშებისას ხშირად უწოდებენ დაბრუნების რეალურ მაჩვენებელს.

 

ROI– ს განვითარებული მოვლენები

ცოტა ხნის წინ, გარკვეული ინვესტორები და ბიზნესები დაინტერესდნენ ROI- ს მეტრიკის ახალი ფორმის შემუშავებით, სახელწოდებით "ინვესტიციის სოციალური დაბრუნება", ან SROI. ის თავდაპირველად შემუშავდა 1990-იანი წლების ბოლოს და ითვალისწინებს პროექტების ფართო ზემოქმედებას, რომელიც იყენებს ფინანსური ღირებულების გამოყენებას (მაგალითად, სოციალური და გარემოსდაცვითი მაჩვენებლები, რომლებიც ამჟამად არ არის ასახული ჩვეულებრივ ფინანსურ ანგარიშებში)

 

რომელ ინდუსტრიებს აქვთ ყველაზე მაღალი ROI?

ისტორიულად, S&P 500- ის საშუალო ROI წელიწადში დაახლოებით 10% იყო. ამასთან, შეიძლება მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოხდეს ინდუსტრიიდან გამომდინარე. მაგალითად, 2020 წლის განმავლობაში ტექნოლოგიურმა კომპანიებმა, როგორიცაა Apple Inc. (AAPL), Microsoft Corp. (MSFT) და Amzon.com Inc. (AMZN), წლიური შემოსავალი მიიღეს ამ 10% –იანი ბარიერის მიღმა. იმავდროულად, სხვა ინდუსტრიების კომპანიებმა, როგორიცაა ენერგოკომპანიები და კომუნალური კომპანიები, გაცილებით დაბალი ROI მიიღეს და ზოგიერთ შემთხვევაში წლიური ზარალი განიცადეს. დროთა განმავლობაში, ნორმალურია, რომ ინდუსტრიის საშუალო ROI გადაადგილდეს ისეთი ფაქტორების გამო, როგორიცაა გაზრდილი კონკურენცია, ტექნოლოგიური ცვლილებები და მომხმარებლის შეღავათების ცვლილებები.

 

პანდემიის პირობებშიკომპანიებს მოგება გაუნახევრდათშესაბამისად

დაიწყეს თანამშრომლების მოზიდვა განვითარებადი ქვეყნებიდან

 - ეს თქვენი შანსია დასაქმდეთ სხვადასხვა ზომისა და მოცულობის კომპანიაში შინიდან გაუსვლელად!

             → დარეგისტრირდი ახლავე!

 

Return on Assets/კომპანიის აქციების შემოსავლიანობა

კომპანიის აქციების შემოსავლიანობა (ROA) არის იმის მაჩვენებელი, თუ რამდენად მომგებიანია კომპანია მთლიანი აქტივების მიმართ. ROA აძლევს მენეჯერს, ინვესტორს ან ანალიტიკოსს იდეას იმის შესახებ, თუ რამდენად ეფექტურია კომპანიის მენეჯმენტი თავისი აქტივების გამოყენებით მოგების მისაღებად. აქტივების ანაზღაურება ნაჩვენებია პროცენტულად; რაც უფრო მაღალია ROA მით უკეთესი.

 

ძირითადი გზები

  • კომპანიის აქციების შემოსავლიანობა (ROA) არის იმის მაჩვენებელი, თუ რამდენად კარგად იყენებს კომპანია თავის აქტივებს მომგებიანობის თვალსაზრისით.
  • ROA საუკეთესოდ გამოიყენება მსგავსი კომპანიების  ან იმავე კომპანიის წინა შედეგების შედარებისას.
  • ROA ითვალისწინებს კომპანიის სესხს, განსხვავებით სხვა მსგავსი მეთოდებისაგან, როგორიცაა Return on Equity (ROE).

 

ფინანსური ანალიზის მაჩვენებელი  ROA (Return On Assets) გამოხატვს კომპანიის აქტივების შემოსავლიანობას. ამ ფინანსური მაჩვენებლის მეშვეობით შესაძლებელია გავიგოთ ემიტენტის შემოსავლიანობის სიდიდე. აქტივების შემოსავლიანობა არის კომპანიის რენტაბელობის მაჩვენებელი საზომი საშუალება. იგი წლიური შემოსავლის რაოდენობის (სუფთა მოგება) და სააქციო კაპიტალის შეფარდების ტოლია. ფაქტობრივად ROA საშუალებას გვაძლევს გავიგოთ, თუ რა ეფექტურობით ხდება კომპანიის ხელთარსებული აქტივების გამოყენება. თუ აღნიშნული მაჩვენებლის დინამიკა დადებითია, მაშინ შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ აქტივები რაციონალურად გამოიყენება.

 

აქტივების დაბრუნების მნიშვნელობა

კომპანიის აქციების შემოსავლიანობა (ROA), ძირითადი თვალსაზრისით, გიჩვენებთ თუ რა მოგება მიიღეს ინვესტირებული კაპიტალიდან (აქტივები). ROA საზოგადოებრივი კომპანიებისთვის შეიძლება მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდეს და დამოკიდებული იქნება ინდუსტრიაზე. ამიტომ, როდესაც ROA გამოიყენება როგორც შედარებითი ღონისძიება, უმჯობესია შევადაროთ იგი კომპანიის წინა ROA ციფრებთან ან მსგავსი კომპანიის ROA- სთან.

 

ROA მაჩვენებელი აძლევს ინვესტორებს იმის წარმოდგენას, თუ რამდენად ეფექტურია კომპანია ინვესტიცირებული ფულის წმინდა მოგებად გადაკეთებაში. რაც უფრო მაღალია ROA რიცხვი, მით უკეთესი, რადგან კომპანია მეტ ფულს შოულობს ნაკლები ინვესტიციებით.

 

აქტივების დაბრუნების შეზღუდვები

აქტივების დაბრუნების (ROA) ყველაზე დიდი საკითხია ის, რომ მისი გამოყენება არ შეიძლება მთელ ინდუსტრიებში. ეს იმიტომ ხდება, რომ ერთ ინდუსტრიაში კომპანიებს, როგორიცაა ტექნოლოგიური ინდუსტრია, და სხვა ინდუსტრიას, როგორიცაა ზეთმძავრები, ექნებათ სხვადასხვა აქტივების საფუძველი.

 

ზოგიერთი ანალიტიკოსი ასევე თვლის, რომ ROA- ს ძირითადი ფორმულა შეზღუდულია მის გამოყენებაში, რაც ყველაზე შესაფერისია ბანკებისთვის. ბანკის ბალანსები უკეთესად ასახავს მათი აქტივებისა და ვალდებულებების რეალურ ღირებულებას, რადგან ისინი აისახება საბაზრო ღირებულებით (მარკეტში საბუღალტრო აღრიცხვის საშუალებით), ან თუნდაც საბაზრო ღირებულების შეფასებით, ისტორიული ღირებულებისაგან. პროცენტის ხარჯი და პროცენტის შემოსავალი უკვე დაფიქსირებულია.

 

შემოგვიერთდით სტეპერების დიდ ოჯახში

IT Academy Step ლიდერი IT სფეროში , ახლა უკვე 100+ ფილიალით!

+995 577 538 549 .თელავინადიკვრის #23

+995 (32) 215-55-51 .თბილისი.ყაზბეგის 34/34 

https://www.facebook.com/itstep.ge

რეგისტრაცია

ამ საიტზე გამოიყენება Cookies

კონფიდენციალობის პოლიტიკა და იურიდიული ინფორმაცია